Skip to content

Toggle service links

Student Policies and Regulations

Assessment through the Medium of Welsh

Mae'r polisi hwn a chanllawiau perthnasol wedi cael eu llunio fel rhan o ymateb Y Brifysgol Agored i Hysbysiad Cydymffurfio Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg a gyflwynwyd i'r Brifysgol Agored. Nod yr hysbysiad cydymffurfio yw sicrhau bod Y Brifysgol Agored yn bodloni gofynion diwygiedig Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011. Rhan o'r telerau hyn yw bod myfyrwyr sy'n byw yng Nghymru yn cael cyflwyno aseiniadau neu sefyll arholiadau drwy gyfrwng y Gymraeg, a dylai'r polisi hwn a chanllawiau cysylltiedig amlinellu sut y bydd hyn yn cael ei weinyddu.

Mae'r polisi a'r gweithdrefnau hyn yn amlinellu'r hyn y gall myfyrwyr ei ddisgwyl, yn ogystal â'r weithdrefn ar gyfer cyflwyno asesiad drwy gyfrwng y Gymraeg.

This policy and related guidelines have been drafted as part of the OU response to the Welsh Commissioner’s Office’s Compliance Notice issued to the OU. The compliance notice is intended to ensure that the OU meets the updated requirements of the The Welsh Language (Wales) Measure 2011. Part of these terms is that students resident in Wales are able to submit assignments or sit exams via the medium of Welsh and this policy and related guidelines are meant to outline how this is to be administered.

This policy and procedure outlines what students can expect, as well as the procedure for submitting assessment through the medium of Welsh.


Policy Document

For more information about changes to policy, terms and conditions, and curriculum visit the change log.